۱۴ شهریور

سوخت های جایگزین

استفاده روز افزون از سوخت هاي قسيلي افزايش قيمت محصولات نفتي و كاهش ذخاير موجود محققان را در جهت يافتن منابع جديد فسیلی پاک و سوخت های غير فسيلي تجدیدپذیر، براي تامين انر‍ژي ترغيب نموده است. با در نظر داشتن حجم ذخاير نفتي جهان، در صورت ادامه يافتن روند تكيه بر سوخت هاي فسيلي در […]