۱۴ شهریور

مجمع عمومی و هیئت مدیره

اولین مجمع عمومی درتاریخ ۸۶/۴/۱۲ در محل شرکت بهینه سازی با سخنرانی مهندس کاظمی مدیر عامل محترم سازمان بهینه سازی، آقای صومی نماینده محترم وزارت کشور و اقای مهندس سعیدی کیا نماینده هیئت موسس تشکیل گردید. سپس اساسنامه انجمن تصویب گردیده و اعضای هیئت مدیره و بازرسین انتخاب گردیدند.

اولین مجمع عمومی درتاریخ ۸۶/۴/۱۲ در محل شرکت بهینه سازی با سخنرانی مهندس کاظمی مدیر عامل محترم سازمان بهینه سازی، آقای صومی نماینده محترم وزارت کشور و اقای مهندس سعیدی کیا نماینده هیئت موسس تشکیل گردید. سپس اساسنامه انجمن تصویب گردیده و اعضای هیئت مدیره و بازرسین انتخاب گردیدند.

 • اعضای پیشین و فعلی هیئت مدیره، بازرسان و مدیر عامل – تا آذرماه ۱۳۹۳

مجیــد فهیمـــه امیـری ، امیر هوشنگ محمد علی خـاکی ، کیانوش پورمجیب ، امیر کریمیـان ، علی کاظــم خانی، علی اکبــر سعیـدی کیا ، شهــرام اتفــاق ، مصطفی شفیق ، محمد علی رمضانی ، غلامرضا شفاعی

مدیر عامل انجمن :  شهـرام اتفــاق

نتایج برگزاری مجمع عمومی و هیئت مدیره انجمن در آذرماه ۱۳۹۳

 • امیر خاکی رئیس هیت مدیره

 • وحید اصفهانیان عضو اصلی هیئت مدیره

 • سید مجید فهیمه امیری عضو اصلی هیئت مدیره

 • علی اکبر سعیدی کیا عضو اصلی هیئت مدیره

 • امیر کریمیان عضو اصلی هیئت مدیره

 • شهرام اتفاق عضو علی البدل هیئت مدیره

 • محمد بیطرفان عضو علی البدل هیئت مدیره

 • علی کاظم خانی بازرس اصلی

 • محمد حسین سید کاشی بازرس علی البدل

 • شهرام اتفاق مدیر عامل انجمن

مدارک حاصل از تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره در تاریخ ۹۴/۴/۳ به تایید وزارت کشور رسیده است.