۱۴ شهریور

فعالیت های انجمن

انجمن سوخت های جایگزین از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز نموده است. انجمن هیچ گونه فعالیت اقتصادی و انتفاعی نداشته و تا کنون در حوزه های متنوعی از جمله موارد زیر فعال بوده است :

  • پشتیبانی معنوی از برگزاری کنفرانس ها، همایش ها، نشست ها تخصصی و صنفی

  • حمایت از انتشار کتب و جزوات علمی و تخصصی

  • حمایت از برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی

  • همکاری با سایر نهاد ها، وزارت خانه ها و انجمن های علمی و صنفی