۱۴ شهریور

اساسنامه انجمن

اساسنامه انجمن سوخت های جایگزین

ماده ۱

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر انجمن تحقیقی و ترویجی سوخت های جایگزین است که در این اساسنامه به اختصار “انجمن” نامیده می شود.

ماده ۲

نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای این انجمن غیر سیاسی و غیر انتفاعی و غیر دولتی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۸۶۲/ت ۳۱۲۸۱ ه مورخ ۸/۵/۱۳۸۴ و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود

ماده ۳

محدوده فعالیت کشور جمهوری اسلامی ایران در سطح کشور است.

ماده ۴

محل: مرکز اصلی انجمن سوختهای جایگزین در استان تهران: شهرستان تهران به نشانی: دبیرخانه موقت به آدرس: تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، خیابان سیزدهم، پلاک ۴، طبقه همکف و تلفن ۳ –  ۸۸۰۶۰۲۵۰ واقع است و در صورت لزوم می توان پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه نمایندگی یا دفتر دایر نماید.

ماده ۵

تابعیت: انجمن سوختهای جایگزین تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضاء آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده ۶

مدت فعالیت انجمن از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد.

ماده ۷

دارایی اولیه انجمن اعم از منقول و غیر منقول مبلغ دویست میلیون ریال می باشد که توسط هیات موسس تماماً پرداخت شده و در اختیار خزانه دار قرار گرفته است.

ماده ۸

هیات موسس انجمن اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل انجمن قیام نموده اند و بعد از تاسیس تحت عنوان موسس مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده ۹

اهداف انجمن عبارتند از:الف: کلیات

 • ۱- برقراری تعامل بین اعضاء و حوزه های گوناگون صنایع سوختهای جایگزین

 • ۲- خلق و ارتقای سطح دانش عمومی و تخصصی موضوعات مرتبط با سوختهای جایگزین و اشاعه دستاوردهای آن از طرق قانونی مرسوم

 • ۳- ایجاد زیر ساختهای مدیریتی، مهندسی و مهارتی در کلیه سطوح مختلف صنایع مرتبط با سوختهای جایگزین به منظور توسعه این صنایع

 • ۴- بررسی، شناسایی و ایجاد مکانیزمهای حفاظت و گسترش منافع ذینفعان در حوزه صنایع سوختهای جایگزین

 • ۵- استفاده از تجربیات جهانی و راهکارهای لازم

ب: روش اجرابه شرح مفاد مندرج در این اساسنامه و تبعیت از قوانین جاری و براساس برنامه های سالیانه ۵ ساله برای دستیابی به اهداف فوق است.

ماده ۱۰

شرایط عضویت:

 • ۱- دارا بودن مدرک لیسانس و بالاتر

 • ۲- قبول اساسنامه

 • ۳- تایید هیات مدیره

 • ۴- پرداخت حق عضویت

 • ۵- نداشتن منع قانونی

انواع عضویت:

 • ۱- دائمی، رسمی (پیوسته): کلیه اعضای پیوسته دارای حق رای می باشند.

 • ۲- غیر وابسته، افتخاری (وابسته): کلیه اعضای وابسته حق عضویت نمی پردازند و حق رای نیز ندارند.

فصل دوم: ساختار

ماده ۱۱

ارکان اصلی انجمن عبارتند از: ۱- مجمع عمومی ۲- هیات مدیره ۳- بازرس

ماده ۱۲

الف: وظایف مجمع عمومی موسس:

 • ۱- انجام اقدامات اولیه برای تاسیس

 • ۲- تصویب طرح اساسنامه

 • ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی برگزاری اولین مجمع عمومی

 • ۴- انتخاب اولین مدیران و بازرسان و اعضاء علی البدل

تبصره ۱: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی موسس در بار اول با حضور نصف اعضاء بعلاوه یک نفر می یابد و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم، در بار دوم با حضور هر عده از اعضاء رسمیت خواهد یافت.تبصره ۲: تصمیمات مجمع عمومی موسس با اکثریت نصف بعلاوه یک نفر از آراء حاضرین اتخاذ می شود.

ماده ۱۳

ب: مجمع عمومی عادیمجمع عمومی عادی متشکل از کلیه اعضای انجمن می باشد و عالیترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد.

ماده ۱۴

مجمع عمومی عادی سالی یکبار در شهریور ماه تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک اعضاء در بار اول و با حضور هر عده از اعضاء در بار دوم تشکیل می گردد.تبصره ۱: اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با رای اکثریت نسبی خواهد بود.در صورتیکه در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله حداقل ۱۰ روز تشکیل و با هر تعداد اعضاء حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.تبصره ۲: مجمع عمومی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیات مدیره با بازرس (بازرسان) یا به درخواست یک پنجم اعضاء در صورتی که هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید تشکیل گردد.تبصره ۳: دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار حداقل ۱۰ روز حداکثر ۴۰ روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت (کتبی/ تلفنی) صورت می پذیرد.تبصره ۴: روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های انجمن روزنامه دنیای اقتصاد می باشد.

ماده ۱۵

وظایف مجمع عمومی عادی:

 • ۱- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)

 • ۲- استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس (بازرسان)

 • ۳- تعیین خط مشی کلی انجمن

 • ۴- بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیات مدیره

 • ۵- تصویب ترازنامه و بودجه سالیانه

 • ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها

 • ۷- عزل اعضاء هیات مدیره و بازرسان

 • ۸- تصویب برنامه های یکساله و ۵ ساله

ماده ۱۶

ج: مجمع عمومی فوق العادهمجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد.

 • ۱- با درخواست اکثریت اعضاء هیات مدیره یا بازرس (بازرسان)

 • ۲- با درخواست یک پنجم اعضاء در صورتیکه هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید.

تبصره ۱: دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضاء خواهد رسید.تبصره ۲: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم حضور بیش از یک سوم اعضاء که حق رای دارند رسمیت می یابد.تبصره ۳: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۱۷

وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

 • ۱- تصویب تغییرات اساسنامه

 • ۲- بررسی و تصویب یا رد انحلال

 • ۳- تغییر میزان سرمایه

 • ۴- انحلال مدت تصدی هیات مدیره قبل از موعد

 • ۵- هرگونه تغییر در ماهیت انجمن

ماده ۱۸

مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.تبصره ۱: اعضای هیات رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد.تبصره ۲: رئیس هیات مدیره رئیس هیات رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیات مدیره باشد.

ماده ۱۹

هيات مدیره:انجمن دارای هیات مدیره مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود.تبصره ۱: جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود.تبصره ۲: شرکت اعضاء هیات مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا ۳ جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.تبصره ۳: دعوت از اعضای هیات مدیره می بایست به صورت مکتوب حداقل ۳ روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیردت.

ماده ۲۰

در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیات مدیره یا بازرس، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره یا بازرس به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.در صورتی که تعداد هیات مدیره یا بازرس به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود، انتخاب مجدد مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا عادی به صورت فوق العاده جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضاء برگزار می گردد.

ماده ۲۱

هیات مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر ماه ۲ بار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نائب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.تبصره: نحوه تشکیل جلسه فوق العاده به موجب آیین نامه داخلی است که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید.

ماده ۲۲

اعضای هیات مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نائب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را اساسنامه انجمن و یا آیین نامه ای که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید مشخص می نماید.تبصره ۱: هیات مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمتهای مذکور عزل کند.تبصره ۲: هیات مدیره در صورت نیاز می تواند سمت یا سمتهای دیگری را برای سایر اعضاء هیات مدیره تعریف نماید.

ماده ۲۳

هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضاء هیات مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و همچنین هیات مدیره موظف است حداکثر ۳ ماه قبل از پایان تصدی خود، از مجمع عمومی عادی به منظور انتخاب هیات مدیره جدید دعوت نماید. هیات مدیره قبل از درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار موظف است دستور کار مجمع عمومی و زمان برگزاری آن را با تایید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ۱۰ روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مراجعه ذیربط و ذیصلاح اعلام خواهند نمود.

ماده ۲۴

هیات مدیره نماینده قانونی ” انجمن های تحقیقی و ترویجی سوختهای جایگزین” بوده وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می باشد:حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضایی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که براساس اساسنامه به هیات مدیره واگذار گردیده، به طور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع به نام “انجمن تحقیقی و ترویجی سوختهای جایگزین” انجام دهد.تبصره: هیات مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری انجمن تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال بدون تصویب مجمع عمومی، راساً اقدام نماید.

ماده ۲۵

بازرسانمجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهند نمود.

ماده ۲۶

اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرس انتخاب شوند:

 • ۱- کسانی که به علت ارتکاب جرم به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت محرومیت.

 • ۲- مدیران و مدیر عامل انجمن

 • ۳- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم

 • ۴- همسر اشخاص مذکور در بند ۲

تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده ۲۷

وظایف بازرس (بازرسان) به شرح زیر است:

 • ۱- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

 • ۲- مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی

 • ۳- گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه به مجمع عمومی

 • ۴- بازرس باید درباره صحت صورت دارایی و عملکرد هیات مدیره و درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند کتباً اظهار نظر نماید.

 • ۵- سایر وظایفی که اساسنامه انجمن و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.

تبصره ۱: بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.

ماده ۲۸

بازرس می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات مالی انجمن انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالعه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید.

ماده ۲۹

در صورت فوت یا استعفا یا معذوریت بازرس اصلی یا سلب شرایط از او بازرس علی البدل به جای او انجام وظیفه خواهد نمود.

ماده ۳۰

هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده است به مسئولیت خود باقی خواهند بود.تبصره ۱: جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آن در صلاحیت خاص مجمع عمومی است، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت اهداف “انجمن تحقیقی و ترویجی سوختهای جایگزین” دارا می باشد.

ماده ۳۱

هیات مدیره باید از بین خود یا خارج، یک نفر را به مدیریت عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید.تبصره: مدیرعامل نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضرین در مجمع عمومی.

ماده ۳۲

مدیر عامل مقام اجرایی انجمن است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده “انجمن” محسوب شده و از طرف “انجمن” حق امضاء دارد.تبصره ۱: عزل مدیرعامل از اختیارات هیات مدیره می باشد.تبصره ۲: اگر مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویتش در هیات بیشتر نخواهد بود.تبصره ۳: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره و مهر “انجمن” معتبر خواهد بود.

ماده ۳۳

مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیتهای ذیل می باشد.

 • ۱- نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی

 • ۲- استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیات مدیره

 • ۳- نگهداری دارایی، اموال، حسابها، اسناد و دفاتر موسس

 • ۴- اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب (هیات مدیره) به وی تفویض شده باشد.

 • ۵- ارایه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای انجمن به هیات مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی

 • ۶- تهیه پیش نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیات مدیره و ارسال به مجمع عمومی

 • ۷- تهیه پیش نویس آیین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیات مدیره

 • ۸- نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب، نمایندگی ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی

 • ۹- پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجهه برای تصویب به هیات مدیره

 • ۱۰-انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق قانون و آیین نامه های مصوب و این اساسنامه به مدیرعامل محول شده یا بشود.

ماده ۳۴

حقوق و مزایای مدیرعامل به وسیله هیات مدیره تعیین میشود.در صورتیکه مدیرعامل از اعضاء هیات مدیره نباشد بدون داشتن حق رای می تواند در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.

ماده ۳۵

مدت ماموریت مدیرعامل از مدت ماموریت هیات مدیره تجاوز نخواهد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است به هر صورت مدیرعامل در صورت انقضاء ماموریت موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را نیز انجام دهد.فصل سوم: بودجه و مواد متفرقه

ماده ۳۶

بودجه انجمن از طریق ذیل تامین می شود:

 • ۱- کمک های مردمی

 • ۲- حق عضویت

 • ۳- دریافت وام از موسسات دولتی و خصوصی

 • ۴- دریافت کمک های بلاعوض از دولت و سایر نهادهای مرتبط و …

ماده ۳۷

درآمد و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی به مراجع ذیربط ارایه خواهد شد.تبصره ۱: انجمن مکلف است کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه مصرف اهداف و وظایف نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه های انجمن موجود است در حساب مخصوصی به نام انجمن نزدیکی از بانکهای رسمی ایران نگهداری نماید.تبصره ۲: سال مالی انجمن منطبق با سال شمسی بوده و همواره در پایان شهریور ماه ختم می شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفند ماه همان سال خواهد بود.کلیه مدارک، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود.تبصره ۳: مکاتبات رسمی انجمن با امضاء مدیرعامل صورت می پذیرد.تبصره ۴: مصوبات و صورتجلسات هیات مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده ۳۸

انجمن مکلف است هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.انجمن مکلف است محل موسسه و تغییرات بعدی آن را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

ماده ۴۰

انجمن دارای مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیات مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد. هیات مدیره مکلف است نمونه مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارسال نماید.تبصره: هیات مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد.

ماده ۴۱

انحلال: در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده حداقل ۳ نفر را به عنوان هیات تصفیه انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم (اعم از منقول و غیر منقول) ، دارایی انجمن را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده و تحت نظارت کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی به یکی از مراکز غیر انتفاعی عام المنفعه در داخل کشور فعالیت می نماید، واگذار نماید. هیات مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت نیز ارایه نماید.تبصره ۱: تصفیه امور مربوط به انجمن بر طبق مفاد اساسنامه و آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۸۶۲/ت ۳۱۲۸۱ه مورخ ۸/۵/۱۳۸۴ و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.تبصره ۲: هیات تصفیه از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید.تبصره ۳: مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش تصفیه انجمن را به مرجع صدور پروانه ارایه نماید.

ماده ۴۲

انتشار هرگونه مطبوعه ای توسط انجمن پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قوانین مطبوعات انجام خواهد شد.

ماده ۴۳

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است براساس آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۸۶۲/ت ۳۱۲۸۱ه مورخ ۸/۵/۱۳۸۴ و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۴۴

این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۴ ماده و ۳۳ تبصره در نشست مورخ ۹/۹/۱۳۸۵ هیات موسس به تصویب رسید. ۰۱/ب